Orientačná ponuka


Domov pri kríži
 
 


Cesta: Titulka > Transparentný domov > Verejné obstarávania > Zákazky s nízkou hodnotou

Vyhľadávanie

?(Pomocník k vyhľadávaniu)...(Rozšírené vyhľadávanie)

 

Zákazky s nízkou hodnotou

 
 
 

Zákon o verejnom obstarávaní v platnom znení upravuje okrem nadlimitných a podlimitných zákaziek aj zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou (ZsNH). Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 117 zákona, pričom zákon nestanovuje presný postup obstarávania. P ri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli hospodárne. Ak verejný obstarávateľ vyzval na predloženie ponuky viac hospodárskych subjektov na účel zadania zákazky, je povinný zabezpečiť dodržanie princípov rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie. Verejný obstarávateľ je povinný postupovať v súlade s princípom transparentnosti a zdokumentovať celý priebeh verejného obstarávania, tak aby jeho úkony boli preskúmateľné bez ohľadu na použité prostriedky komunikácie. 

 

Pri zadávaní ZsNH sa verejní obstarávatelia väčšinou riadia internými smernicami, či riadiacimi aktami.

Domov pri kríži sa pri zákazkách s nízkou hodnotou riadi vypracovanou internou smernicou, na základe ktorej môže použiť postup:

a) prieskum trhu

b) elektronické trhovisko (dodanie tovaru alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu, §109 až111)

 

Zákazka s nízkou hodnotou (civilná)

Tovar okrem potravín

5 000 < 70 000

 

 

§ 117 ZVO

§ 109 až 111 bežne dostupné

a) Služba (okrem služieb uvedených v prílohe č. 1 ZVO)

5 000 < 70 000

 

 

§ 117 ZVO

§ 109 až 111 bežne dostupné

b) S lužby, ktorej predmetom je intelektuálne plnenie

5 000 < 70 000

 

 

§ 117 ZVO

 

 

Potraviny

 

5 000 < 221 000

§ 109 až 111 bežne dostupné

§ 117 ZVO

Služba uvedená v prílohe č. 1 ZVO

okrem zabezpečovania sprostredkovaného stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok

5 0000 < 260 000

 

 

 

 

§ 117 ZVO

 

Stavebné práce

5 000 < 180 000

§ 117 ZVO

 

S využitím elektronického trhoviska verejný obstarávateľ nie je oprávnený zadávať:

·         zákazky na uskutočnenie stavebných prác

·         zákazky, ktorých predmetom je intelektuálne plnenie

·         zákazky iné ako bežne dostupné na trhu

 

Z aplikácie zákona o verejnom obstarávaní sú vyňaté okrem iných aj zákazky „malého rozsahu“ podľa § 1 ods. 14 s predpokladanou hodnotou zákazky nižšou ako 5 000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.

 

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > Transparentné zariadenie pre seniorov > Verejné obstarávania > Zákazky s nízkou hodnotou

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


web & design , redakčný systém | Prihlásiť sa | O webe | Vyhlásenie o prístupnosti
 

Tento web využíva cookies. Niektoré z nich môžu slúžiť pre analytické účely.

O cookies