Orientačná ponuka


Domov pri kríži
 
 


Cesta: Titulka

Vyhľadávanie

?(Pomocník k vyhľadávaniu)...(Rozšírené vyhľadávanie)

 

Individuálne aktivity

pamäťové aktivity
Individuálny prístup ku každému obyvateľovi tvorí jeden zo základných pilierov poskytovania sociálnych služieb v našom zariadení. Obyvateľa vnímame ako jedinečnú bytosť so svojimi špecifickými danosťami, vlastnosťami a charakteristikami, ktoré pri práci s obyvateľom zohľadňujeme a akceptujeme. Našim cieľom je v čo najväčšej miere podporovať fyzickú a duševnú kondíciu našich obyvateľov a pomáhať im prekonávať náročné životné situácie, v ktorých sa ocitnú.
 

 
 

Individuálne aktivity


Individuálne plánovanie s programom sociálnej rehabilitácie – proces individuálneho plánovania prebieha za aktívnej účasti obyvateľa s prihliadnutím na jeho schopnosti a možnosti s cieľom naplniť jeho individuálne potreby, želania a osobné ciele. Proces individuálneho plánovania prebieha v interdisciplinárnom tíme odborných pracovníkov a opiera sa o komplexné posúdenie sociálneho a zdravotného stavu každého obyvateľa. Proces zahŕňa identifikáciu individuálnych potrieb, voľbu cieľov, voľbu metód, stanovenie programu sociálnej rehabilitácie a plánu činností, hodnotenie. Sociálna rehabilitácia je súčasťou individuálneho plánovania z dôvodu potreby dosahovať individuálne ciele prostredníctvom využívania metód a techník z rôznych druhov terapií a denných činností obyvateľa ako nástroj na dosiahnutie týchto cieľov.

Základné sociálne poradenstvo a sociálne poradenstvo s využitím terapeutických metód a techník – proces sociálneho poradenstva je založený na podpore, pomoci a sprevádzaní obyvateľov. Sociálne poradenstvo poskytujeme podľa individuálnych potrieb obyvateľov s cieľom poskytnúť obyvateľom potrebné informácie a pomáhať im pri riešení ich problémov a zvládaní náročných životných situácií. Prebieha prostredníctvom rozvoja vzťahu medzi obyvateľom a sociálnym pracovníkom, využívajúc pri tom rôzne poradenské formy, terapeutické metódy a techniky.


Aktivizácia a podpora záujmovej činnosti obyvateľov – snaha o zaujatie obyvateľa činnosťou, predchádzanie pasivite a sociálnej izolácii obyvateľa, udržiavanie schopností a zručností, podporu samostatnosti, zmierňovanie deprivácie a úzkosti, podporu záujmovej činnosti a zmysluplné využívanie voľného času. Prebieha individuálne a jedná sa o činnosti ako vyfarbovanie antistresových obrázkov, kreslenie, kognitívny tréning a kognitívna rehabilitácia, čítanie, resp. predčítanie, spomínanie, lúštenie krížoviek, spievanie ľudových piesní a pod.).


Podpora a nácvik počítačových zručností – prebieha podľa potreby obyvateľov v zariadenej počítačovej miestnosti alebo priamo pri osobnom počítači obyvateľa za účelom udržiavania alebo rozvíjania počítačových zručností obyvateľov.

 

Podpora a nácvik orientácie a mobility – kompenzuje sa znížená pohybová alebo orientačná schopnosť obyvateľov, realizuje sa v zariadení alebo mimo neho. Účelom je zmierniť alebo prekonať znevýhodnenie v prístupe k veciam osobnej potreby a uľahčenie orientácie a premiestňovania sa obyvateľov.

 

Čítanie a spomínanie – čítanie, resp. predčítanie sa vykonáva individuálnou formou pri lôžku obyvateľa. Aktivita je určená obyvateľom, ktorí z dôvodu ich zdravotného stavu majú obmedzené možnosti navštevovať skupinové aktivity a obmedzené, resp. žiadne možnosti samostatne čítať, či už z dôvodu slabého zraku, straty čitateľských schopností alebo únavy. Je to aktivizačná metóda, ktorej cieľom by malo byť psychické aj fyzické uvoľnenie, zbavenie sa, napätia, pričom by malo prísť k pozitívnej zmene v prežívaní, konaní a správaní jednotlivca. Táto aktivita využíva podporné účinky čítania, a prvky biblioterapie. Výber literatúry je prispôsobený individuálne, s ohľadom na celkový stav obyvateľa, jeho potrebám  a životným okolnostiam, v ktorých sa práve nachádza.

 

Prechádzky a posedenia v záhrade – umožnenie prechádzok alebo posedení obyvateľom, ktorí sa z dôvodu svojej zníženej pohyblivosti alebo zníženej orientačnej schopnosti nemôžu pohybovať sami. Posedenia sú doplnené o tematický a relaxačný rozhovor, hranie slovných hier a pod. Realizujú sa individuálne alebo v malých skupinkách za pekného počasia.

 

Iné poradenstvo – poskytujeme obyvateľom v prípade potreby. Jedná sa napr. o pomoc pri písaní osobnej alebo úradnej korešpondencie, pomoc obyvateľom pri riešení problémov a nastavení PC, internetu, TV, mobilného telefónu a pod. 
Kontakt: Web redaktor
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 4.8.2011 / 4.4.2019

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > Aktivity
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


web & design , redakčný systém | Prihlásiť sa | O webe | Vyhlásenie o prístupnosti
 

Tento web využíva cookies. Niektoré z nich môžu slúžiť pre analytické účely.

O cookies