Orientačná ponuka


Domov pri kríži
 
 


Cesta: Titulka > Služby > Úhrady za služby

Vyhľadávanie

?(Pomocník k vyhľadávaniu)...(Rozšírené vyhľadávanie)

 

Úhrady za poskytované sociálne služby - archív dokumentov

záhrada
Prijímateľ sociálnej služby v Domove pri kríži je povinný platiť úhradu za sociálne služby v sume dohodnutej v zmluve
o poskytovaní sociálnych služieb. Suma úhrady za sociálne služby sa určuje ako súčet úhrady za odborné činnosti a obslužné činnosti, podľa všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 7/2023, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 2/2014 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v znení neskorších predpisov. Prijímateľ neplatí za ďalšie činnosti poskytované v zariadení. Prijímateľ si sám určuje služby o ktoré má záujem.

Úhrada za poskytované sociálne služby sa platí mesačne podľa počtu dní v danom mesiaci. Výšku dohodnutej úhrady za poskytovanú sociálnu službu môže poskytovateľ sociálnej služby upravovať s prihliadnutím na skutočne poskytnutý rozsah poskytovanej sociálnej služby (počet dní v kalendárnom mesiaci, počet odobratých jedál, neprítomnosť v zariadení
v predchádzajúcom mesiaci) a ak sa zmenil rozsah poskytnutých sociálnych služieb.

 
 
 

 

Úhrada za odborné činnosti na deň na osobu sa určuje podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby:

  • I. - IV. stupeň      3,00 €         (93,00 €/mesiac)
  • V. stupeň            3,25 €       (100,75 €/mesiac)
  • VI. stupeň           3,50 €       (108,50 €/mesiac)


Úhrada za obslužné činnosti:
 
       Ubytovanie - samostatné bytové jednotky
  • byty č. 1 a 5  s rozlohou 37,10 m2 (orientované smerom „do cesty“):  172,51 €/mesiac
  • byty č. 2, 3, 4 s rozlohou 39,01 m2 (orientované smerom „do záhrady“):  181,39 €/mesiac
  • + 10,85 €/mesiac ak na jedného prijímateľa pripadá viac ako 16 m2
  • + 46,50 €/mesiac ak prijímateľ užíva obytnú miestnosť sám
  • - 21,70 €/mesiac odpočet za meracie zariadenie na odber elektrickej energie

       Ubytovanie - lôžkové oddelenie
  • izby č. 1 a 5  (orientované smerom „do cesty“):  57,50 €/mesiac
  • izby č. 2, 3, 4  (orientované smerom „do záhrady“):  60,46 €/mesiac

       Stravovanie
     

Domov pri kríži – zariadenie pre seniorov zabezpečuje prijímateľom celodenné stravovanie, t. j. raňajky, desiatu, obed, olovrant a večeru. 

Prijímateľ v zariadení si môže podľa VZN hlavného mesta SR Bratislavy určiť počet odobratých jedál. Suma úhrady sa vypočíta podľa počtu odobratých jedál na deň na osobu. Zariadenie  zabezpečuje diétne stravovanie podľa odporučenia lekára. Úhrada za stravovanie sa poskytuje podľa všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 10/2022, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 2/2014 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v znení neskorších predpisov. Pri určení sumy úhrady za stravovanie sa vychádza z celkovej hodnoty stravy. Za celkovú hodnotu stravy sa považujú náklady na suroviny a režijné náklady na prípravu stravy.

 

       Výška celkovej hodnoty stravy na deň na osobu je 11,52 €.


       Racionálna strava     

raňajky

1,38 €  x 31 dní = 42,78 € / mesiac

desiata

1,04 €  x 31 dní = 32,24 € / mesiac

obed

5,18 €  x 31 dní = 160,58 € / mesiac

olovrant

1,04 €  x 31 dní = 32,24 € / mesiac

večera

2,88 €  x 31 dní = 89,28 € / mesiac

 

       Diabetická strava

raňajky

1,38 €  x 31 dní = 42,78 € / mesiac

desiata

1,04 €  x 31 dní = 32,24 € / mesiac

obed

5,18 €  x 31 dní = 160,58 € / mesiac

olovrant

1,04 €  x 31 dní = 32,24 € / mesiac

I. večera

2,40 €  x 31 dní = 74,40 € / mesiac

II. večera

0,48 €  x 31 dní = 14,48 € / mesiac


 

Odkazy


 

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > Služby > Úhrady za poskytované sociálne služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


web & design , redakčný systém | Prihlásiť sa | O webe | Vyhlásenie o prístupnosti
 

Tento web využíva cookies. Niektoré z nich môžu slúžiť pre analytické účely.

O cookies