Orientačná ponuka


Domov pri kríži
 
 


Cesta: Titulka > Služby

Vyhľadávanie

?(Pomocník k vyhľadávaniu)...(Rozšírené vyhľadávanie)

 

Odborné činnosti

Základné sociálne poradenstvo
Medzi odborné činnosti, ktoré poskytuje Domov pri kríži patrí pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia a ošetrovateľská starostlivosť.

 
 
 

Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

Komplexnú opatrovateľskú starostlivosť v našom zariadení zabezpečuje opatrovateľ, ktorý:

 • pomáha chorým a menej mobilným pri hygiene
 • upravuje lôžka, pomáha udržiavať poriadok a donáša stravu na bytovú jednotku chorým, slabým a menej mobilným
 • sprevádza chorých obyvateľov na odborné vyšetrenia a ošetrenia
 • manipuluje s prádlom, bielizňou a šatstvom obyvateľov odkázaným na pomoc
 • dezinfikuje sanitárne pomôcky, invalidné vozíky a iné pomôcky


Základné sociálne poradenstvo a sociálna rehabilitácia

Sociálnu pomoc a poskytovanie základného sociálneho poradenstva a sociálnu rehabilitáciu v našom zariadení poskytuje sociálny pracovník, ktorý:

 • pripravuje zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb,
 • napomáha pri adaptácii novoprijatých obyvateľov,
 • zhromažďuje informácie o potrebách obyvateľov a má prehľad o ich sociálnom statuse,  
 • poskytuje sociálnu rehabilitáciu- uplatňuje postupy ktorými predchádza, zmierňuje alebo odstraňuje nepriaznivé dôsledky postihnutia a smeruje k obnoveniu stratenej spôsobilosti, sociálnych a spoločenských schopností,
 • poskytovanie sociálneho poradenstva,
 • zabezpečenie sociálno-právnej ochrany obyvateľov,
 • rešpektovanie individuálnych potrieb obyvateľov,
 • tvorba a realizácia individuálnych plánov obyvateľov,
 • pomoc  obyvateľom pri vybavovaní úradných záležitostí,
 • komunikácia s rodinou obyvateľa,
 • vedenie príjmovej a depozitnej pokladne, výplaty dávok sociálneho a dôchodkového zabezpečenia,
 • zabezpečenie nákupov nevyhnutných hygienických potrieb pre obyvateľov lôžkového oddelenia a evidencia doplatkov za lieky a zdravotnícke pomôcky,
 • organizovanie  a zabezpečenie  kultúrnych a spoločenských podujatí,
 • spracovanie a evidencia dokumentácie a spisov,
 • eviduje žiadosti o preposúdenie stupňa odkázanosti,
 • archivácia dokladov.

Taktiež zabezpečujeme pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov (vykonáva sa len s písomným súhlasom obyvateľa)
 • poradenstvo pri vybavovaní úradných záležitostí
 • pri vybavovaní osobných dokladov
 • pri spisovaní a podávaní písomných podaní
 • pri vypisovaní tlačív
 • pri písomnej komunikácii v úradnom styku
 • pri vybavovaní iných vecí v záujme obyvateľa


Ošetrovateľská starostlivosť

Komplexná opatrovateľská starostlivosť je v našom zariadení zabezpečovaná opatrovateľkou a zdravotníckym asistentom, ktorí:

 • pomáhajú chorým a menej mobilným a imobilným pri hygiene, kúpaní, obliekaní, úprave lôžka, stravovaní, udržiavaní poriadku v okolí obyvateľa,
 • sprevádzajú obyvateľov na odborné vyšetrenia a ošetrenia do nemocnice,
 • pravidelne kontrolujú chorých a menej mobilných a imobilných obyvateľov,
 • pravidelne polohujú a vymieňajú inkontinenčné pomôcky u imobilných obyvateľov,
 • dohliadajú na dodržiavanie pitného režimu u obyvateľov chorých, menej mobilných a imobilných,
 • zabezpečujú drobné nákupy v bufete zariadenia a v obchode v blízkosti zariadenia,
 • manipulujú s prádlom, bielizňou a šatstvom obyvateľov odkázaných na pomoc,
 • dezinfikujú sanitárne pomôcky, invalidné vozíky a iné pomôcky

Komplexná ošetrovateľská starostlivosť je v našom zariadení zabezpečovaná kvalifikovanou praktickou sestrou a zdravotnou sestrou, ktorá:
 • zabezpečuje komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť o obyvateľov, vykonáva odborné činnosti podľa katalógu výkonov,
 • sleduje dodržiavanie pitného režimu,
 • meria fyziologické funkcie – tlak krvi, pulz, telesná teplota,
 • odoberá krv a moč na vyšetrenia podľa ordinácie lekára,
 • vykonáva starostlivosť o kožu, pri poruchách celistvosti kože podľa ordinácie lekára, zhotovuje bandáž horných a dolných končatín,
 • aplikuje lieky s lokálnym účinkom na kožu, do oka, ucha a nosa, do konečníka,
 • aplikuje intrakutánne, subkutánne a intramuskulárne injekcie  podľa ordinácie lekára,
 • podáva inzulín podkožne, kontrola glykémie glukomerom, nácvik aplikácie inzulínu,
 • pripravuje a podáva lieky do ústnej dutiny, sleduje ich účinok,
 • poskytuje prvú pomoc do príchodu lekára,
 • zabezpečuje donášku liekov z lekárne podľa pokynov vedúcej oddelenia,
 • pozoruje zdravotný a psychický stav obyvateľov,
 • vedie obyvateľov k zachovaniu správnej životosprávy a k významu pravidelného telocviku, vychádzok a udržiavania sebestačnosti.


Okrem základných služieb zabezpečuje Domov pri kríži svojim občanom zdravotnú starostlivosť v ambulancii všeobecného lekára, v ambulancii lekára v odbore psychiatria a v zubnej ambulancii. K dispozícii sú ďalšie služby: donáška liekov a zdravotníckych pomôcok,  služby fyzioterapeuta, maséra,  kaderníčky a pedikérky


Zdravotná starostlivosť:

Ambulancia všeobecného lekára

 • poskytuje sa zdravotná starostlivosť, poradenstvo, vyšetrenia, predpis liekov a zdravotných pomôcok každý pondelok od 15:30 – 17:30 hod. a štvrtok od 17:00 – 19:00 hod.


Ambulancia lekára v odbore psychiatria

 • poskytuje sa zdravotná starostlivosť, poradenstvo, vyšetrenia a predpis liekov každý štvrtok od 8:00 – 12:00 hod.

Zubná ambulancia
 • poskytuje zdravotnú starostlivosť a poradenstvo našim obyvateľom v odbore stomatológia. Patria sem prehliadky, vyšetrenia, dentálna hygiena a ďalšie odporučenia.


Naše zariadenie Domov pri kríži ďalej úzko spolupracuje s lekármi v odbore chirurgia a urológia, ktorí prichádzajú do nášho zariadenia podľa vopred dohodnutého termínu pri zhoršení zdravotného stavu, na základe odporučenia a v prípade potrebnej následnej kontroly zdravotného stavu u našich občanov.

 

Ďalšie služby:

Liečebná fyzioterapia a mobilizačná terapia

 • zabezpečuje sa komplexná rehabilitačná starostlivosť podľa ordinácie lekára,
 • nácvik používania ortopedických a protetických pomôcok a prístrojov,
 • prevádzajú sa mäkké a mobilizačné techniky na chrbticu, periférnych kĺboch a svaloch, trakčné techniky,
 • zabezpečuje individuálna LTV zameraná na: zvýšenie svalovej sily, zlepšenie rozsahu pohybu, dychová a cievna gymnastika, kondičná pohybová liečba, využitie náradia, výchova k sebestačnosti,
 • zabezpečuje sa nácvik sedu, chôdze s pomôckami a bez nich,
 • vykonávajú sa činnosti na prevenciu syndrómu z imobility polohovaním,
 • zabezpečuje skupinovú LTV.


 

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > Služby > Odborné činnosti

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


web & design , redakčný systém | Prihlásiť sa | O webe | Vyhlásenie o prístupnosti
 

Tento web využíva cookies. Niektoré z nich môžu slúžiť pre analytické účely.

O cookies