Orientačná ponuka


Domov pri kríži
 
 


Cesta: Titulka > Služby

Vyhľadávanie

?(Pomocník k vyhľadávaniu)...(Rozšírené vyhľadávanie)

 

Ďalšie činnosti

Katarínska zábava
Medzi ďalšie činnosti, ktoré Domov pri kríži poskytuje svojim obyvateľom patrí kultúrna činnosť, záujmová činnosť, úschova cenných vecí, psychologické služby a artefiletika.

 
 
 

Psychologické služby

Poskytovanie psychologickej starostlivosti klientom v zariadení.

 • Monitorovanie adaptačného procesu po prijatí klienta.
 • Kontrolná psychologická diagnostika.
 • Poskytovanie konzultácií a poradenstva príbuzným klientov, ako aj zdravotníckym  a sociálnym pracovníkom zariadenia.
 • U klientov s organickým poškodením mozgu v rôznom rozsahu a s tým spojené poruchy socializácie, odporúča terapie ako arteterapiu, muzikoterapiu, terapiu pohybom.
 • Okrem individuálneho poradenstva  realizuje skupinové sedenia s cieľom nadobúdania sociálnych zručností a eliminovanie porúch správania.
 • Realizovanie nácvikov osvojovania zručností, schopností, návykov a podporuje rozvoj želaného správania u klientov, ktoré vedú k rozvoju osobnosti v rámci vývinových možnosti.
 • Odporúča terapie rôzneho druhu podľa potreby.
 • Poskytuje psychologickú intervenciu.
 • Spolupracuje s ostatnými členmi interdisciplinárneho tímu zariadenia – sociálny pracovník, zdravotnícki pracovníci, lekár, psychiater.


Pracovná terapia - Výtvarný ateliér

Pracovná terapia v našom zariadení je zabezpečená kvalifikovaným pracovníkom- arteterapeutom. Výtvarný ateliér cez výchovu umením napomáha k rozvoju tvorivosti, originality a spontánneho prežívania výtvarnej tvorby. Počas našich stretnutí tvoríme na rôzne aktuálne témy a zoznamujeme sa aj so štýlmi tvorby rôznych svetových maliarov. Zameriavame sa skôr na samotný proces tvorby ako na výsledné dielo. Dôležité je to, ako tvoríme, ako sa pri tom cítime, rozprávame sa o tom, čím nás daná téma oslovila a čo nám to pripomína. Skupina je otvorená a pravidelná.

 

Kultúrna činnosť

Kultúrna referentka zabezpečuje:

 • kultúrno-spoločenské podujatia ku všetkým významným udalostiam ako je Deň matiek, Mesiac úcty k starším, vianočné programy
 • oslavy jubilantov
 • zábavy – Fašiangy, Katarínska zábava
 • záhradné slávnosti - Juniáles, Vinobranie
 • prednáškovo filmové podujatia na rôzne témy / história, kultúra, umenie, zdravoveda a iné/
 • prednášky a besedy s odborníkmi
 • celodenné poznávacie výlety a výlety do blízkeho okolia pre obyvateľov
 • chod knižnice
 • spoluprácu so žiakmi materských a základných škôl, so študentmi stredných a vysokých škôl
 • spoluprácu s inštitúciami pri príprave podujatí
 • fotodokumentácie zo života obyvateľov
 • koordinuje projektovú činnosť
 • spolupráca a koordinácia s dobrovoľníkmi

Úschova cenných veci

Zariadenie pre seniorov je povinné uzatvoriť  písomnú zmluvu o úschove  cenných vecí, ak ho o úschovu cenných vecí prijímateľ sociálnej služby požiada. Zmluvu o úschove uzatvára za domov na jednej strane štatutárny zástupca – riaditeľka domova, na druhej strane prijímateľ sociálnej služby, alebo jeho opatrovník, resp. osoba písomne splnomocnená prijímateľom. Za odložené cenné veci  prijímateľa domov ručí a v prípade ich straty alebo poškodenia nesie plnú zodpovednosť.
 

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > Služby > Ďalšie činnosti

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


web & design , redakčný systém | Prihlásiť sa | O webe | Vyhlásenie o prístupnosti
 

Tento web využíva cookies. Niektoré z nich môžu slúžiť pre analytické účely.

O cookies