Orientačná ponuka


Domov pri kríži
 
 


Cesta: Titulka > Transparentný domov

Vyhľadávanie

?(Pomocník k vyhľadávaniu)...(Rozšírené vyhľadávanie)

 

Oznamovanie protispoločenskej činnosti podľa zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 
 
 

Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti č. 54/2019 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti (ďalej len „protispoločenská činnosť“).


Oznamovanie protispoločenskej činnosti sa nepovažuje za porušenie zmluvnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť ani za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa osobitných predpisov, ak ide o povinnosť vyplývajúcu z výkonu zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a nejde o povinnosť mlčanlivosti v súvislosti s ochranou utajovaných skutočností, poštového tajomstva, obchodného tajomstva, bankového tajomstva, telekomunikačného tajomstva alebo daňového tajomstva, ochranou dôverných štatistických údajov, nejde o povinnosť mlčanlivosti v súvislosti s poskytovaním a sprístupňovaním údajov zo zdravotnej dokumentácie, o povinnosť mlčanlivosti príslušníkov spravodajských služieb alebo o povinnosť mlčanlivosti pri poskytovaní právnych služieb.


Oznámenie o skutočnostiach, o ktorých sa zamestnanec dozvedel v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, postavenia alebo funkcie alebo v súvislosti  s činnosťou vo verejnom záujme a ktoré môžu významnou mierou prispieť k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu a usvedčeniu jej páchateľa, adresujú zamestnanci zamestnávateľa osobne, písomne, alebo elektronickou poštou.


Písomné oznámenie sa podáva zodpovednej osobe alebo do podateľne Domova pri kríži  (na adresu: Domov pri kríži, Pri kríži 26,841 02 Bratislava), ktorá je povinná doručené oznámenie bezodkladne odovzdať zodpovednej osobe.


Zodpovednou osobou Domova pri kríži je Ing. Eva Mičianová.
Podanie oznámenia elektronickou formou je možné uskutočniť na adresu zodpovednej osoby: [email protected].


Osobne na sekretariáte Domova pri kríži v zalepenej obálke s označením "Neotvárať – oznámenie podľa zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti“ počas úradných hodín na adresu: Pri kríži 26, 841 02 Bratislava.

 

 

 
 

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > Transparentné zariadenie pre seniorov > Oznamovanie protispoločenskej činnosti podľa zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


web & design , redakčný systém | Prihlásiť sa | O webe | Vyhlásenie o prístupnosti
 

Tento web využíva cookies. Niektoré z nich môžu slúžiť pre analytické účely.

O cookies